ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN


1.– Prijzen : De prijzen die in onze aanboden zijn aangegeven zijn altijd vatbaar voor verandering zonder voorafgaand bericht, uitgezonderd in het geval waar wij aan de koper een vaste optie voor een bepaalde termijn geven. Eveneens, zo niet uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden de prijzen van onze contracten in verhouding verhoogd in geval van verhoging der salarissen of der grondstoffen.

2.– Leveringstermijn : De leveringstermijnen worden in de mate van het mogelijke nageleefd, maar ze zijn niet verplichtend.

De termijnen van levering worden slechts gegeven bij wijze van aanduiding. Een vertraging in de levering zou geen vraag tot schadevergoeding noch een weigering van de koopwaar tot gevolg mogen hebben.

Wanneer de betalingsvoorwaarden niet nauwkeurig worden nageleefd, meer in‘t bijzonder wat betreft het voorschot dat de koper bij de bestelling moet storten, behouden wij ons het recht voor de levering te schorsen. Wanneer de goederen niet tegen de vastgestelde data in ontvangst worden genomen, lopen de vervaldata voor de betaling vanaf het ter beschikking stellen. In geen enkel geval mag de vertraging door ons in de uitvoering van een bestelling, voor ons een straf van geen enkele aard met zich trekken, noch de annulatie van de bestelling, noch het recht voor de verkoper zich elders voor onze rekening in te dekken.

3.– Transport : De goederen reizen op risico en gevaar en behoudens tegenstrij-dige bepaling, op kosten van de koper.

Eventuele verpakkings-, verzendings- en vervoerkosten alsmede dedouaneringskosten en andere kosten die de verkoop bewaren zijn dus ten laste van de koper.

4.– Betaling : Voor alle wijzen van betaling, verplicht de koper zich, onder straf van onmiddellijke opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen, onze wissels te accepteren, wat geen schuldvernieuwing met zich brengt. Al onze leveringen zijn op ons adres te Waterloo betaalbaar. Onze wissels betekenen geen afwijking van de betalingsplaats en wij behouden ons het recht over het bedrag van onze rekeningen te beschikken. Alle fiscale taksen zijn ten laste van de koper. Verschuldigde bedragen die op de vervaldagen niet zijn betaald, geven aanleiding van rechtswege vanaf de vervaldatum tot een verzuimrente van 12% per jaar zonder nadeel voor alle wettelijke en contractuele verhalen.

Buitendien zal voor iedere vertraging van meer dan dertig dagen de koper van rechtswege een schadevergoeding van 20% verschuldigd zijn van het onbetaalde bedrag met een minimum van 87 e bij wijze van straf betaling moeten betalen en onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle onze andere rechten. Wij zullen nooit aanzien worden als hebbende aan deze vergoeding verzaakt ; de koper zal zich o.a. niet er op kunnen beroepen dat wij slechts de betaling van de hoofdsom in herinnering hebben gebracht, zonder van de vergoeding te spreken.
Onze facturen zijn kontant betaalbaar.

5.– Voorschot : Behoudens tegenstrijdige bepaling, zal een voorschot van 50% van de bestelling binnen de acht dagen van haar datum betaalbaar zijn.

6.– Leveringen : Wij behouden ons het recht voor 20% meer of minder dan de bestelde hoeveelheden te leveren.

7. – Waarborgen : Alle reclamaties betreffende zichtbare gebreken aan een levering welke ze ook wezen moeten bij de Directie van onze Firma binnen de vier dagen van de levering binnenkomen. Na deze datum, wordt de levering als aanvaard aanzien.

De waarborgverplichting ontheft de koper niet van de betaling. In het geval wij uitdrukkelijk de rechtvaardiging van een reclamatie zouden hebben aanvaard en de betalingsvoorwaarden vervuld zijnde, verplichten wij ons kosteloos en binnen de kortst mogelijke tijd de defecte gedeelten te vervangen. Onze waarborg beperkt zich echter tot het vervangen met uitsluiting van alle verhaal voor schadevergoeding voor kosten en nadelen, welke ze ook zijn, die aan de koper veroorzaakt kunnen worden.

8.–Verbreking : Voor het geval de klant aan een van zijn verplichtingen tekort zou komen onder andere indien hij weigert de door hem bestelde artikelen te aanvaarden, hebben wij het recht, het verdrag te annuleren, en dit zonder dat een aanmaning nodig weze, door de enkele bekendmaking van onze wil.

In dit geval, kunnen wij het verdrag, hetzij in zijn geheel annuleren indien het uitvoeringswerk nog niet begonnen is, hetzij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, indien de bestelling reeds in loop van uitvoering zou zijn. In dit geval is ons de gehele prijs voor het reeds vervaardigde gedeelte verschuldigd, en bij wijze van schadevergoeding, een bedrag gelijk aan dertig percent van het nog niet vervaardigde gedeelte.

9.– Bevoegdheid: De Rechtbanken van Nijvel zullen alleen bevoegd zijn om alle geschillen te beslechten en voor alle betalingskwesties zelfs voor wissels die in andere plaatsen betaalbaar zijn gesteld. Hetzelfde in geval van aanroeping van waarborg, verplichte tussenkomst van gelijktijdigheid of van samenhang.